Regulamin ALFA CLUB

 1. Prawo wstępu na dyskoteki organizowane przez Alfa Club mają:

- osoby, które posiadają ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora
- przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę po uzgodnieniu
z organizatorem
- przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie
ważnych legitymacji po uzgodnieniu z organizatorem lub osobą upoważnioną.
Osoby chcące wejśc do klubu powinny okazac na życzenie organizatora dowód osobisty (lub jakiś inny
dokument) w przypadku wątpliwości organizatora co do pelnoletności danej osoby.

 

2. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez Alfa Club mają:
- osoby posiadające ważny bilet wstępu lub zaproszenie na koncert
- przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę po uzgodnieniu z organizatorem
- przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie
ważnych legitymacji po uzgodnieniu z organizatorem lub osobą upoważnioną.

 

3. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na:
- umieszczenie zdjęć, oraz filmów ze swoją osobą na stronie internetowej, wykonanych podczas imprezy

 

4. Alfa Club zastrzega sobie prawo do selekcji gości.


5. Na imprezy organizowane przez Alfa Club wstępu nie mają:
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji,
- osoby, którym organizator imprezy lub osoba upoważniona odmówi prawa wstępu na imprezę,
- osoby które nie ukończyły 18 roku życia( lub 21 w przypadku mężczyzn w piątek, sobotę i niedzielę)- osoby o agresywnym usposobieniu,


- osoby posiadające nieodpowiedni ubiór do którego należą między innymi:

strój sportowy (dres, bluza z kapturem, czapka, bezrękawnik, sportowe obuwie, wszelkiego rodzaju stroje z emblematami drużyn klubowych, itp.)

krótkie spodnie

spodnie moro

Organizator jak i osoba upoważniona nie ma obowiązku podawania przyczyn odmowy wstępu.


6. Postanowienia dodatkowe
- po nieuzasadnionym wyjściu z klubu chcąc ponownie do niego wejść podczas tej samej imprezy, należy bilet wstępu zakupić jeszcze raz.

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych
osób.

3. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych
organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

4. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów.

5. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających.

6. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą
zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.

7. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez
służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom.

8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora

9. Osoby, które rezerują loże biorą za nią odpowiedzialnośc w trakcie imprezy (za wszelkie dokonane zniszczenia
zostanie ta osoba pociągnieta do odpowiedzialnosci).

10. Organizator w przypadku spornym ma prawo poprosić o dowód stwierdzający tożsamość.

11. Ponadto zakazuje się:
- Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprezy
- Rzucania wszelkimi przedmiotami
- Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

12. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych
i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.

13. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
organizator lub osoba do tego upoważniona.

14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust. 2 Ustawa z dnia 22.08.2002 r)

15. W przypadku zagubienia numeru wydanego za pozostawione rzeczy w szatni, nalezy uiścić opłatę w wyskości 10zł. Aby odzyskać te rzeczy, należy poczekać do końca imprezy, lub przyjść dnia następnego w którym klub jest czynny.

16. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku gości zarejestrowanego
podczas imprez w Alfa Club dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony
i nie objęta terytorialnie.

 

Wchodząc na teren klubu Alfa, jednocześnie akceptujesz postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

NEWSLETTER Zapisz się do newslettera, aby dostawać informacje o imprezach i nowościach w ALFA CLUB.